در صورتی که شخص، گروه و یا سازمان و نهادی را میشناسید که شایسته ی بررسی برای جایزه ی چراغ سال هست، لطفا آنها را به ما معرفی کنید.راه تماستان را هم اعلام کنید تا با شما بتوانیم تماس بگیریم.
تصویر کپچا