موضوع : تصاویر
تصاویری از برنامه های ترویج علمی که در طول سال ۱۳۹۶-۹۷ در ایران انجام شده است و مورد مشاهده‌ی دیدبانان چراغ قرار گرفته است.