موضوع : تصاویر

جشن چراغ در سال ۹۶ با حضور ۵۰ تن از مروجان علم و یا ژورنالیستهای علم ایران برگزار شد. در این آلبوم ، مجموعه ای از تصاویر این جشن را که با هنرمندی ثبت شده است میبینید.