تصاویری از برنامه های ترویج علمی که در طول سال ۱۳۹۶-۹۷ در ایران انجام شده است و مورد مشاهده‌ی دیدبانان چراغ قرار گرفته است.
با کمک اقای دکتر زمان ، فسیلهای کم نظیری را برای جایزه‌ی چراغ۹۶ مهیا کردیم.
چراغ ۹۶ روشن شد